Zgłaszanie udziału

ZAPROSZENIE

Zapraszamy Państwa do udziału w VII Międzynarodowym Kongresie EDiLiC* organizowanym w dniach 5 – 7 lipca 2017 roku w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat wiodący Kongresu to Otwarcie na języki i podejścia pluralistyczne a rozwijanie kompetencji ucznia. Podczas Kongresu pragniemy podjąć refleksję nad rolą podejść pluralistycznych w rozwijaniu kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej ucznia oraz jej znaczeniem dla skutecznej komunikacji, porozumienia i wzmacniania relacji
w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Organizatorzy Kongresu wychodzą z założenia, iż autentyczne uczestnictwo w dialogu zależy przede wszystkim od otwartości na drugiego człowieka i pragną podkreślić ogromne znaczenie kształtowania u uczniów szeregu kompetencji, w tym kompetencji interpersonalnych umożliwiających dialog wielojęzyczny i wielokulturowy, w którym uczeń staje się mediatorem własnego języka i kultury.

Zapraszamy do podjęcia refleksji nad szczególną rolą szkolnej klasy językowej jako autentycznego środowiska społecznego, w którym uczniowie nabywają umiejętności społeczne poprzez praktykowanie zasad służących budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku, w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.

Pragniemy również pochylić się nad osobą nauczyciela jako mediatora, od którego
w dużej mierze zależy budowanie atmosfery dialogu, w której każdy uczeń wspomagany jest w indywidualnym rozwoju oraz w otwartości na innych.

Kongres będzie okazją do przedstawienia stanu badań nad wpływem podejść pluralistycznych na kształtowanie istotnych kompetencji ucznia i nauczyciela. Zapraszamy też Państwa do podzielenia się swym doświadczeniem w zakresie praktycznych rozwiązań mediacyjnych w dydaktyce języków i kultur oraz w szeroko pojętej edukacji.

 

 

 

Przedmiotem naszych zainteresowań będzie również polityka edukacyjna w odniesieniu do tak istotnych zagadnień w edukacji jak kształcenie i doskonalenie nauczycieli, tworzenie programów nauczania oraz działanie na rzecz szkoły jako miejsca sprzyjającego rozwojowi ucznia i odpowiadającego na realne potrzeby środowisk lokalnych.

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Marlena Deckert

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

 

kontakt: edilic2017warszawa@uw.edu.pl

strona Kongresu: http://edilic2017warszawa.uw.edu.pl