Bloki tematyczne

BLOKI TEMATYCZNE

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Kongresie EDiLiC,
w tym do wygłoszenia referatów, przeprowadzenia warsztatów lub przygotowania plakatu naukowego w następujących blokach tematycznych:

 1. Podejścia pluralistyczne a kompetencje ucznia w szkolnej klasie językowej

Szkolna klasa językowa staje się dziś szczególnym miejscem, w którym spotykają się uczniowie z różnych środowisk i grup społecznych. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nauczyciela zastosowania odpowiednich narzędzi i strategii mediacyjnych umożliwiających uczniom nawiązywanie owocnego dialogu na płaszczyźnie językowej, kulturowej i społecznej.

W tym bloku tematycznym pragniemy poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

 • w jakim stopniu otwarcie na języki może służyć otwartości na drugiego człowieka tak, aby w każdym języku uczniowie mogli dostrzec kulturowe dziedzictwo danej wspólnoty językowej?
 • w jaki sposób rozbudzanie świadomości interkulturowej uczniów może sprzyjać umacnianiu relacji międzyosobowych na płaszczyźnie językowej, emocjonalnej, kulturowej i społecznej?
 • jakie strategie mediacyjne mogą być pomocne w wymianie informacji na temat swojego języka i kultury w atmosferze wzajemnego szacunku?
 • w jakim stopniu podejścia pluralistyczne mogą stać się narzędziem mediacji
  w rozwiązywaniu problemów w grupie heterogenicznej pod względem językowym, kulturowym i społecznym?
 1. Podejścia pluralistyczne w kształceniu zawodowym nauczycieli a praktyka szkolna

Zastosowanie w praktyce szkolnej umiejętności mediacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej uczniów jest obecnie jednym
z największych wyzwań dla nauczyciela. Pragniemy zastanowić się nad rolą,
jaką w przygotowaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli mogą odegrać podejścia pluralistyczne (otwarcie na języki, interkomprehensja języków pokrewnych, podejście międzykulturowe oraz zintegrowane nauczanie).

W tym bloku tematycznym pragniemy zgłębić następujące kwestie:

 • w jakim stopniu programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniają podejścia pluralistyczne oraz ich zastosowanie w praktyce szkolnej?
 • w jaki sposób sami nauczyciele postrzegają możliwość wykorzystania podejść pluralistycznych w codziennej praktyce szkolnej?
 • czy w programach kształcenia i doskonalenia nauczycieli poruszane są zagadnienia dydaktyki mediacyjnej jako wsparcia dla procesu nauczania/uczenia się?
 • jakie formy pracy nawiązujące do różnorodności językowej i kulturowej
  są wykorzystywane przez nauczycieli w codziennej praktyce szkolnej?
 • w jakim stopniu proponowane przez nauczycieli formy pracy służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu przez uczniów społecznych interakcji na poziomie językowym i kulturowym?
 1. Zintegrowana dydaktyka języków obcych – problemy metodologiczne
  i implikacje praktyczne

Trzeci blok tematyczny ma na celu podkreślenie roli, jaką w procesie nauczania/uczenia się odgrywa synergia zasobów ucznia, wiedzy i umiejętności wyzwalająca się podczas procesu jednoczesnego przyswajania różnych języków. Pragniemy zastanowić się
w jakim stopniu powiązania między językami nauczanymi w szkole lub poza nią, jak również językiem ojczystym ucznia mają wpływ na optymalizację efektów kształcenia.

Pragniemy poruszyć następujące zagadnienia:

 • w jakim stopniu zintegrowane nauczanie językowe, pozwala na wypracowanie narzędzi umożliwiających wykorzystanie podobieństw między znanymi przez ucznia językami w procesie nauki innych języków?
 • w jakim stopniu wybrana metodologia pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności ucznia?
 • w jaki sposób zintegrowane nauczanie językowe może mieć wpływ na kształtowanie kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej ucznia?
 • w jakim stopniu programy nauczania języków wykorzystują zasadę synergii wiedzy i umiejętności ucznia?
 • jaką rolę zintegrowane nauczanie językowe może odegrać w odniesieniu do polityki językowej w edukacji?

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Marlena Deckert

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

kontakt: edilic2017warszawa@uw.edu.pl

strona Kongresu: http://edilic2017warszawa.uw.edu.pl