Andrzej Diniejko

Andrzej DINIEJKO – The Warsaw University Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education

Developing translingual and transcultural competence in tertiary education

The paper considers the need for developing translingual and transcultural communicative competence in tertiary education for an increasingly globalised and multicultural world in view of the  EU  language  policy,  which promotes  knowledge of languages and cultures  as  key factors of employability and  success in  the global  marketplace. The author discusses the concepts of translingualism and transculturalism and reflects how teachers in the academia can help students develop their translingual and transcultural communication skills needed to operate effectively at an international professional market.

Key words: translingualism, translingual competence, transculturalism, transcultural competence, globalised and multicultural societies, language acquisition.

 

Rozwijanie kompetencji translingwalnych i transkulturowych w szkolnictwie wyższym

W referacie przedstawiono rozważania nad potrzebą rozwijania translingwalnych i transkulturowych kompetencji komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym dla coraz bardziej zglobalizowanego i wielokulturowego świata w myśl polityki językowej UE, która promuje znajomość języków i kultur jako kluczowych czynników zatrudnienia i sukcesu na globalnym rynku. Autor omawia pojęcia translingwalizmu i transkulturowości oraz zastanawia się, jak nauczyciele akademiccy mogą pomóc studentom rozwijać swoje translingwalne i transkulturowe umiejętności komunikacyjne potrzebne dla skutecznego działania na międzynarodowym rynku zawodowym.

Słowa kluczowe: translingwalizm, kompetencje translingwalne, transkulturowość, kompetencje transkulturowe, zglobalizowane i wielokulturowe społeczeństwa, nauka języków.

 

Développer la compétence translingue et transculturelle dans l’enseignement supérieur

 

La présentation met en relief la nécessité de développer une compétence communicative translingue et transculturelle dans l’enseignement supérieur pour un monde de plus en plus mondialisé et multiculturel en vue de la politique linguistique de l’UE, qui insiste sur la connaissance des langues et des cultures en tant que facteurs clés de l’employabilité et du succès sur le marché mondial. L’auteur discute des concepts de translingualisme et de transculturalisme et pose la question de savoir comment les enseignants du milieu universitaire peuvent aider les  étudiants à développer leurs compétences en communication translingue et transculturelle nécessaires pour fonctionner efficacement sur un marché professionnel international.

Mots clés: translingualisme, la compétence translingue, transculturalisme, transculturalité, les sociétés mondialisées et multiculturelles, l’acquisition de la langue.